VÅR INTEGRITETSPOLICY

Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att Komptek hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras. Komptek tar seriöst på den personliga integriteten för besökare på vår webbsida och kunder som köper tjänster. Vårt mål är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Komptek används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Komptek sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Tillämpning och revidering

Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov. Vd är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk. Denna policy är tillämplig för företagets styrelseledamöter, vd, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

Organisation och ansvar

Vd har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. Vd får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget. Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Begrepp och förkortningar

Personuppgift– en personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Registrerad– den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.
Personuppgiftsbehandling – en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

Personuppgiftsbehandling

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:
• Laglighet
• Ändamålsbegränsning
• Uppgiftsminimering
• Korrekthet
• Lagringsminimering
• Integritet och konfidentialitet

 När du besöker oss kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer och                   identifikationsuppgifter.

Ändamål

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till rekryteringsprocesser kommer att behandlas av Komptek för följande ändamål:-För att vi ska kunna kontakta dig i samband med en rekrytering.

-För att vi ska kunna ta referenser på dig i samband med en rekrytering.
-För att vi ska kunna kommunicera med dig via sociala medier, e-post eller formulär.
-För att vi ska kunna erbjuda dig andra typer av tjänster än den du specifikt sökte.
-För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden.
-För att ta fram statistik över användningen.
-För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen. Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till vd. Vd ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten. Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies. En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Komptek sparar information i cookies som används av WordPress. Vi använder cookies för analys och marknadsföringssyfte. Du kan inte använda vår webbplats fullt ut om du inte accepterar cookies.

Ändring av denna policy

Vi kan komma att göra ändringar i denna policy. Den senaste versionen av policyn ska alltid finnas tillgänglig på vår webbplats.